Svetujemo in sestavljamo pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičninah (prodajne, darilne, menjalne pogodbe), pogodbe o drugih stvarnih pravicah (služnost, stavbna pravica, zastavna pravica) ter najemne in druge pogodbe, nudimo pravno podporo pri pridobitvi gradbenih in uporabnih dovoljenj ter v postopkih za pridobivanje raznih soglasij. Stranke zastopamo tudi v zemljiškoknjižnih postopkih pred sodišči.