CIVILNO PRAVO

Sestavljamo najrazličnejše gospodarske pogodbe, pogodbe o prenosu terjatev ali obveznosti, vključno z zastavo terjatve in odstopom terjatve v zavarovanje, pogodbe v zvezi s premičninami, vključno s posestno in neposestno zastavo, ter druge pogodbe, pripravljamo pravna mnenja in svetujemo glede civilnopravnih zadev.

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Svetujemo na področju pravic intelektualne lastnine. Sestavljamo pogodbe glede pravic industrijske lastnine ter avtorskih pravic, opravljamo skrbne preglede na področju pravic intelektualne lastnine in izdelujemo pravna mnenja. Stranke zastopamo v sodnih in upravnih postopkih v zvezi s kršitvami pravic kot tudi v postopkih v zvezi z registracijo in vzdrževanjem pravic pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Uradom za usklajevanje na notranjem trgu, pristojnem za intelektualno lastnino v Evropski uniji, ter pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino WIPO.

KONKURENČNO PRAVO

Strankam svetujemo v zadevah s področij nelojalne konkurence, omejevanja konkurence in zlorabe prevladujočega položaja na trgu kot tudi pri koncentracijah. Zastopamo jih pred Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence ter drugimi pristojnimi organi in sodišči.

TRŽNO PRAVO IN PRAVO OGLAŠEVANJA

Nudimo pravno podporo in svetujemo na področjih tržnega prava in prava oglaševanja, tudi pri nagradnih igrah in drugih tržnih aktivnostih, ter na področjih označevanja in skladnosti proizvodov. Pri tem se ukvarjamo zlasti s področji, za katera veljajo posebni predpisi oziroma omejitve.

GOSPODARSKO PRAVO

Ukvarjamo se z ustanavljanjem vseh oblik gospodarskih družb in drugih subjektov (sestavljamo družbene pogodbe, akte o ustanovitvi gospodarskih družb in zavodov, statute), z njihovimi statusnimi spremembami ter drugimi vprašanji korporacijskega prava. Pripravljamo gospodarske pogodbe, opravljamo skrbne pravne preglede gospodarskih družb in svetujemo glede drugih vprašanj, ki se navezujejo na gospodarsko pravno področje. Stranke zastopamo v postopkih pred inšpekcijskimi in drugimi organi ter v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije.

ARBITRAŽNO PRAVO

Strankam svetujemo in jih zastopamo v arbitražnih postopkih pred stalnimi in ad hoc arbitražami s sedežem v Republiki Sloveniji in tujini.

NEPREMIČNINSKO PRAVO

Svetujemo in sestavljamo pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičninah (prodajne, darilne, menjalne pogodbe), pogodbe o drugih stvarnih pravicah (služnost, stavbna pravica, zastavna pravica) ter najemne in druge pogodbe, nudimo pravno podporo pri pridobitvi gradbenih in uporabnih dovoljenj ter v postopkih za pridobivanje raznih soglasij. Stranke zastopamo tudi v zemljiškoknjižnih postopkih pred sodišči.

TUJCI

Nudimo pravno pomoč tujim državljanom, ki želijo delati v Sloveniji oziroma se tu zaposliti in prebivati. Prav tako zastopamo imetnike neizplačanih starih deviznih vlog do Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo in Glavne filijale Zagreb.

DELOVNO PRAVO

Svetujemo pri sestavljanju pogodb o zaposlitvi, v disciplinskih zadevah, v postopkih rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi, v postopkih spremembe delodajalca kot tudi v vseh drugih delovnopravnih zadevah. Pripravljamo interne splošne pravne akte in druge delovnopravne listine. Delodajalce zastopamo v delovnih sporih in drugih delovnopravnih postopkih.

PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK

Stranke zastopamo in jim pravno svetujemo v predhodnih postopkih mirnega reševanja sporov (mediacijah) ter v pravdnih in izvršilnih postopkih.