Savjetujemo kod sastavljanja ugovora o radu, u disciplinskim sporovima, postupcima redovnih i izvanrednih otkazivanja ugovora o radu, postupcima promjene poslodavca kao i u svim ostalim radnopravnim sporovima. Pripremamo interne opće pravne akte i ostale radnopravne isprave. Poslodavce zastupamo u radnim sporovima i ostalim radnopravnim postupcima.